KORPORATIVNO UPRAVLJANJE

Za ELTON, korporativno upravljanje je naš svakodnevni svetionik koji nas vodi i štiti interese svih naših zainteresovanih strana na transparentan i etički način.

Za ELTON, korporativno upravljanje je naš svakodnevni svetionik koji nas vodi i štiti interese svih naših zainteresovanih strana na transparentan i etički način.

ALKISTIS PAPATHANASIOU

CEO i izvršni član BoD-a

CHRISTOS POULIS

Neizvršni predsednik BoD

UPRAVNI ODBOR

Upravni odbor se sastoji od шест (6) lica: 2 izvršna člana i 4 neizvršna člana. Od neizvršnih članova, dva (2) su nezavisni u potpunoj saglasnosti sa KODEKSOM korporativnog upravljanja.

NESTORAS PAPATHANASIOU

Izvršni član BoD-a

ELECTRA PAPATHANASIOU

Neizvršni član Upravnog odbora

ANTONIOS MOUZAS

Nezavisni neizvršni
Član UO

LAWRENCE ALVERTIS

Nezavisni neizvršni
Član UO

IZJAVE

KODEKS KORPORATIVNOG
UPRAVLJANJA

Termin „korporativno upravljanje“ opisuje način na koji se kompanijama upravlja i kontroliše. Korporativno upravljanje je definisano kao sistem odnosa između menadžmenta Kompanije, Upravnog odbora, akcionara i drugih zainteresovanih delova i čini strukturu kroz koju se postavljaju ciljevi kompanije, sredstva kojima se ti ciljevi ostvaruju, i prati postidnuća i učinci menadžmenta.

INTERNO
PROPISI

ELTON S.A. je dinamična kompanija koja pažljivo prati trendove i razvoj svoje industrije radi boljeg pozicioniranja na tržištu. Kao rezultat toga, I u skladu sa regulatornim zahtevima, ELTON održava svoj „kodeks interne regulative“ ažuriranim, opisujući na najtačniji način njegovu strukturu, uloge svojih odeljenja i interakciju među njima kako bi se omogućio nesmetan i kontinuiran rad kompanija…

KOMISIJA ZA NAKNADE I
IMENOVANJA

Komisija za naknade i imenovanja je formirana kako bi Upravnom odboru preporučila naknade za svoje članove i ima za cilj privlačenje i zadržavanje kompetentnih rukovodilaca. Komisija je odgovorna za pripremu i reviziju Politike nagrađivanja i Politike podobnosti, kao i Godišnjeg izveštaja o naknadama Društva. Komitet se sastoji od sledećih članova: Lavrentios Elefterios Alvertis (predsednik), Hristos Pulis (član), Antonios Muzas (član).

ODBOR ZA REVIZIJU

Preduzeće ima mešoviti četvoročlani odbor za reviziju. Predsednik je nezavisno treće lice i ovlašćeni računovođa u suspenziji, dok su ostala tri člana članovi UO (jedan od njih je neizvršni, a druga dva nezavisna neizvršna). Komitet se sastoji od sledećih članova: Eirinajos Teodoru (predsedavajući), Hristos Pulis (član), Lavrentios Elefterios Alvertis (član), Antonios Muzas (član)

POLITIKE