ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Για όλους εμάς στην ELTON, η Εταιρική Διακυβέρνηση αποτελεί τον καθημερινό μας φάρο που διαφυλάσσει τα συμφέροντα όλων των εμπλεκομένων μερών με απόλυτη διαφάνεια.

Για όλους εμάς στην ELTON, η Εταιρική Διακυβέρνηση αποτελεί τον καθημερινό μας φάρο που διαφυλάσσει τα συμφέροντα όλων των εμπλεκομένων μερών με απόλυτη διαφάνεια.

ΑΛΚΗΣΤΗ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Διευθύνουσα Σύμβουλος &
Εκτελεστικό μέλος του ΔΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΟΥΛΗΣ

Μη εκτελεστικός Πρόεδρος ΔΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από έξι (6) μέλη: 2 εκτελεστικά και 4 μη εκτελεστικά. Από τα μη εκτελεστικά μέλη, δύο (2) είναι ανεξάρτητα σε πλήρη συμμόρφωση με τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης.

ΝΕΣΤΩΡ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Εκτελεστικό μέλος ΔΣ

ΗΛΕΚΤΡΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Μη Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΟΥΖΑΣ

Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό
Μέλος του ΔΣ

ΛΑΥΡΕΝΤΙΟΣ ΑΛΒΕΡΤΗΣ

Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό
Μέλος του ΔΣ

ΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Ο όρος «εταιρική διακυβέρνηση» περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο οι εταιρίες διοικούνται και ελέγχονται. Η εταιρική διακυβέρνηση αρθρώνεται ως ένα σύστημα σχέσεων ανάμεσα στη Διοίκηση της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ), τους μετόχους της και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, συνιστά τη δομή μέσω της οποίας προσεγγίζονται και τίθενται οι στόχοι της εταιρίας, προσδιορίζονται τα μέσα επίτευξης των εταιρικών στόχων και καθίσταται δυνατή η παρακολούθηση της απόδοσης της Διοίκησης κατά τη διαδικασία εφαρμογής των παραπάνω.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ  ΔΗΛΩΣΗ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Η ELTON S.A. είναι μια δυναμική εταιρεία που παρακολουθεί στενά τις τάσεις και τις εξελίξεις του κλάδου της για την καλύτερη θέση της στην αγορά. Ως αποτέλεσμα, και σύμφωνα με τις κανονιστικές διατάξεις, η ΕΛΤΟΝ διατηρεί ενημερωμένο τον «εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας», περιγράφοντας με τον πιο ακριβή τρόπο τη δομή, τους ρόλους των τμημάτων και την αλληλεπίδραση μεταξύ τους για να διευκολύνει την ομαλή και συνεχή λειτουργία της Εταιρείας.

ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ&
ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

Η Επιτροπή Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων έχει συσταθεί με σκοπό την εισήγηση προς το ΔΣ των αμοιβών των μελών του και παράλληλα στοχεύει στην προσέλκυση και διατήρηση ικανών στελεχών. Είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και αναθεώρηση της Πολιτικής Αποδοχών και της Πολιτικής Καταλληλότητας καθώς και της Ετήσιας ‘Έκθεσης Αμοιβών της Εταιρείας. Η Επιτροπή απαρτίζεται από τα εξής μέλη: Λαυρέντιος Ελευθέριος Αλβέρτης (Πρόεδρος), Χρήστος Πουλής (μέλος), Αντώνιος Μούζας (μέλος)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Η εταιρεία διαθέτει τετραμελή μικτή Επιτροπή Ελέγχου. Ο Πρόεδρος είναι τρίτο ανεξάρτητο πρόσωπο και Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής σε αναστολή, ενώ τα υπόλοιπα τρία μέλη είναι μέλη του ΔΣ (ένα μη εκτελεστικό και δύο ανεξάρτητα μη εκτελεστικά). Η Επιτροπή απαρτίζεται από τα εξής μέλη: Ειρηναίος Θεοδώρου (Πρόεδρος), Χρήστος Πουλής (μέλος), Λαυρέντιος Ελευθέριος Αλβέρτης (μέλος), Αντώνιος Μούζας (μέλος)

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

Πάρης Καμάτσος

investors@elton.gr paris.kamatsos@elton-group.com +30 22950 29350-2

ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Πάρης Καμάτσος

paris.kamatsos@elton-group.com +30 22950 29350-2

ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ